Next
Play
Menu
Menu
Menu
Close
INVESTOR RELATIONS

Vorto Gaming AB är ett publikt aktiebolag med ISIN-kod: SE0007100615. XAB inledde handel på First North den X. Bolagets Certified Advisor är X. Mer information om bolaget kan hittas på denna hemsida, i bolagsbeskrivningen (PDF) samt på First North och Introduce.

Vorto Gaming AB is publicly traded on Nasdaq First North under the ticker Xand the ISIN code: X. X started trading on First North on X Remium Nordic AB is the company’s Certified Adviser.

Kontaktperson för IR-relaterade frågor:

X
ir@vortogaming.com
För övriga frågor, maila info@vortogaming.com

BOLAGSSTYRNING

Vorto Gaming AB är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagets styrning utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen (SFS 2005:551), avtalet med marknadsplatsen X, samt andra relevanta regler och riktlinjer. Vorto Gaming upptogs till handel på X den X och har Remium som Certified Adviser. Eftersom Vorto Gaming inte är noterat på reglerad marknadsplats omfattas bolaget inte av den svenska koden för bolagsstyrning.

STYRELSE
List Item Title
This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.
List Item Title
This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.
List Item Title
This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.
List Item Title
This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.
List Item Title
This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.
List Item Title
This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.
LEDNINGSGRUPP
List Item Title
This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.
List Item Title
This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.
List Item Title
This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.
List Item Title
This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.
List Item Title
This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.
List Item Title
This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.
REVISOR
Auktoriserad revisor Stefan Hällberg RevisorCompaniet

This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.

Stefan Hällberg är medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR)

Adress: Trädgårdsgatan 13-15, 931 31 Skellefteå

Telefon: 0910-77 77 00

CERTIFIED ADVISER
Bolagets Certified Adviser är:

Remium Nordic AB
Kungsgatan 12-14
111 35 Stockholm

Telefon: 08 – 454 32 00
Fax: 08 – 454 32 01

www.remium.com
info@remium.com

AKTIEN
För att se aktiens utveckling, vänligen besök:

www.nasdaq.com

www.introduce.se

www.avanza.se

www.nordnet.se

PRESENTATIONER
Pre-IPO Teaser
Svenska
Pre-IPO Teaser
English
Vorto Gaming introduction
and General plan of 2021
BOLAGSORDNING

Bolagsordningen är beslutad på årsstämma den 4 mars 2021 och registrerades av Bolagsverket den x mars 2021.

 1. FIRMA
  Bolagets firma är Vorto Gaming AB. Bolaget är publikt (publ).
 2. STYRELSENS SÄTE
  Bolagets styrelse har sitt säte i Skellefteå kommun.
 3. BOLAGETS VERKSAMHET
  Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av programvaror för interaktiv underhållning, även som bedriva därmed förenlig verksamhet.
 4. AKTIEKAPITALSGRÄNSER
  Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 och högst 2.000.000 kronor.
 5. ANTALET AKTIER
  Antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 och högst 20.000.000.
 6. STYRELSE
  Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst två suppleanter.
 7. REVISORSGRANSKNING
  För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.
 8. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
  Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Kallelse till bolagsstämma skall ske inom den tid som anges i vid var tid gällande aktiebolagslag.
 9. FÖRANMÄLAN
  Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
 10. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
  Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
 11. BOLAGSSTÄMMA
  Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
  7. Beslut
   a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
   b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
  8. 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant
  9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
  10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
  11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 12. RÄKENSKAPSÅR
  Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
ÄGARSTRUKTUR
I nedanstående tabell framgår ägarförhållandena i Vorto Gaming per den 28 februari 2021. Uppdatering kommer att ske i samband med nästa rapport från Euroclear. Se Bolagsbeskrivning för detaljer.
AKTIEÄGARE, 5 STÖRSTAANTAL AKTIERANDEL AV KAPITAL & RÖSTER I %
Avanza Bank4 675 26548,91
ljkasgahsdfg1 320 00013,81
Swedbank1 040 46110,89
Nordnet Bank350 06410,01
Svenska Handelsbanken350 0643,66
Övriga aktieägare1 216 05712,72
Totalt antal aktier9 558 642100
AKTIEÄGARE, 5 STÖRSTAANTAL AKTIERANDEL AV KAPITAL & RÖSTER I %
Avanza Bank4 675 26548,91
ljkasgahsdfg1 320 00013,81
Swedbank1 040 46110,89
Nordnet Bank350 06410,01
Svenska Handelsbanken350 0643,66
Övriga aktieägare1 216 05712,72
Totalt antal aktier9 558 642100
INSYNSREGISTER
Embed Section Subtitle
länk till FI
AKTIEÄGARE, 5 STÖRSTAANTAL AKTIERANDEL AV KAPITAL & RÖSTER I %
Avanza Bank4 675 26548,91
ljkasgahsdfg1 320 00013,81
Swedbank1 040 46110,89
Nordnet Bank350 06410,01
Svenska Handelsbanken350 0643,66
Övriga aktieägare1 216 05712,72
Totalt antal aktier9 558 642100
AKTIEÄGARE, 5 STÖRSTAANTAL AKTIERANDEL AV KAPITAL & RÖSTER I %
Avanza Bank4 675 26548,91
ljkasgahsdfg1 320 00013,81
Swedbank1 040 46110,89
Nordnet Bank350 06410,01
Svenska Handelsbanken350 0643,66
Övriga aktieägare1 216 05712,72
Totalt antal aktier9 558 642100
AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
AKTIEÄGARE, 5 STÖRSTAANTAL AKTIERANDEL AV KAPITAL & RÖSTER I %
Avanza Bank4 675 26548,91
ljkasgahsdfg1 320 00013,81
Swedbank1 040 46110,89
Nordnet Bank350 06410,01
Svenska Handelsbanken350 0643,66
Övriga aktieägare1 216 05712,72
Totalt antal aktier9 558 642100
IR-POLICY

Vorto Gaming eftersträvar vid varje tidpunkt att vara så transparenta och tillgängliga som möjligt gentemot marknaden. Detta som ett led i att underlätta för externa parter att bilda sig en rättvis bild av bolaget samt underlätta analys av Bolagets verksamhet.

Bolaget följer alla de gällande regelverk och bestämmelser som berör denna typ av bolag samt lägger stor vikt vid att producera och publicera aktuell och tillförlitlig information. Några exempel på sådant material är delårsrapporter, pressreleaser och årsredovisning. Offentliggörande sker i enlighet med Nasdaqs gällande regelverk.

De huvudsakliga kommunikationskanaler Bolaget använder är sin hemsida och distribution via Cisions nyhetstjänst. Utsedda nyckelpersoner, däribland VD och kommunikationschef, talar regelbundet med analytiker, journalister och investerare. Nyheter av kurspåverkande karaktär meddelas via officiella kanaler. Vi anordnar däremot inga egna kapitalmarknadsdagar i nuläget.

Inför delårsrapport och bokslutskommuniké tillämpar Bolaget en “tyst period” om minst 30 kalenderdagar. Det innebär att Bolaget under den perioden enbart besvarar frågor av allmän natur. Bolaget kommenterar då inte ekonomisk utveckling, eftersom det kan vara av kurspåverkande karaktär.

Let’s get
Let’s get
Let’s get
Let’s get
in
touch
touch
touch
touch

  Error text
  Error text
  Error text